Obchodné podmienky

07.04.2016 17:13

1. Úvodné ustanovenia

Internetový obchod ( IO ) je služba, v rámci ktorej Alena Burdiliaková - AYATREND (ďalej ako predávajúci ) zabezpečí zákazníkovi zaslanie objednaného tovaru.

IO je služba poskytovaná na základe záväznej objednávky v zmysle týchto obchodných podmienok, na základe ktorej zabezpečí predávajúci zákazníkovi dodanie objednaného tovaru.

2. Objednávka

Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká prijatím riadne vyplnenej objednávky. Zákazník je povinný uviesť pravdivé údaje bezprostredne potrebné k vzniku zmluvného vzťahu medzi ním a predávajúcim. V prípade nejasností, ktoré môžu vzniknúť pri vyhodnocovaní objednávky bude predávajúci kontaktovať zákazníka elektronicky, alebo na telefónnom čísle uvedenom pri registrácii zákazníka. Objednávku má právo predávajúci zrušiť v prípade, keď nie je možné objednávaný tovar zo strany predávajúceho zabezpečiť. O tejto skutočnosti je zákazník informovaný a je s ním dohodnutá prípadná zmena objednávky. V prípade, že predávajúci nevie dodať celý objednaný sortiment tovaru, upozorní na to zákazníka a dodá chýbajúci tovar dodatočne na vlastné náklady, t.j. bez ďalšieho uplatnenia poštovného a balného.

3. Ochrana osobných údajov

Vyplnením prihlasovacích údajov cez www.ayatrend.webnode.sk, zákazník súhlasí so spracovaním osobných údajov. Predávajúci sa zaväzuje, že bude spracovávať osobné údaje poskytnuté zákazníkom v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení jeho neskorších predpisov a budú použité len pre vnútornú potrebu na účely štatistického spracovania a marketingové účely.

4. Dodacie podmienky

Tovar zostáva až do zaplatenia vlastníctvom predávajúceho. Prenos užívacieho práva k tovaru na zákazníka nastáva po zaplatení dňom odoslania tovaru, alebo zaplatením a prevzatím tovaru od prepravcu.
Dodacia lehota závisí od stavu tovaru na sklade a zvoleného spôsobu úhrady kúpnej ceny.
Dodacia lehota pre on-line predaj cez www.ayatrend.webnode.sk je podľa stavu na sklade:
- ak je tovar na sklade a pri platbe prevodom na účet, bude tovar doručený do 3-5 pracovných dní, po uhradení kupnej ceny.
- ak je tovar na sklade a pri zasielaní tovaru na dobierku bude tovar do 24 h vyskladnený a doručený do 3-5 pracovných dní po odoslaní.
- ak tovar nie je na sklade je tento možné objednať a objednávka bude vybavená do 7-10 pracovných dní. V prípade, že niektorú objednanú položku nebude možné zabezpečiť predávajúci o tejto skutočnosti oboznámi kupujúceho a dohodnú ďalší postup.
Predávajúci vybavuje objednávky priebežne každý pracovný deň. Dodacie lehoty predávajúceho sú v súlade s ustanovením § 13 ods. 1) zákona č. 108/2000 v znení neskorších zmien a doplnkov (zákon č. 118/2006 Zb. z.), s tým, že kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to dodanie objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú. Našou snahou je prijaté objednávky vybaviť v čo najkratšom čase a k spokojnosti zákazníka.

5. Spôsob úhrady

Zákazník za objednaný tovar môže zaplatiť prostredníctvom dobierkovej služby Slovenskej pošty, alebo platby môžete tiež realizovať prostredníctvom prevodného príkazu z bankového účtu, alebo priamým vložením hotovsti na náš účet. Číslo účtu Vám zašleme keď bude tovar pripravený.
Do každej zásielke je priložená faktúra - daňový doklad, ktorá zároveň slúži ako záručný list.

6. Poštovné, balné

Dodanie tovaru realizujeme prostredníctvom Slovenskej pošty za čo účtujeme:
- Pri úhrade vopred 2,- € (60,25 Sk)
- Na dobierku 3,- € (90,38 Sk)
Balné neúčtujeme.

7. Spôsob dodania tovaru

Predávajúci zasiela tovar prostredníctvom Slovenskej pošty na adresu, ktorá bola uvedená pri objednávaní. Tovar je zasielaný po pripísaní platby za objednaný tovar na účet predávajúceho, alebo po prijatí objednávky, ak bolo zvolené doručenie na dobierku.

8. Storno poplatky

V prípade, že zákazník stornuje objednaný tovar, ktorý už bol odoslaný na jeho adresu, alebo nepreberie dobierku je povinný uhradiť všetky náklady súvisiace s jeho objednaním a taktiež náklady na jeho dopravu vo výške 9,96 € (300 Sk).

9. Záruka na vrátenie tovaru

Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvného vzťahu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, ak mu tovar z akéhokoľvek dôvodu nevyhovuje.
Tovar so sprievodným dokladom zašle zákazník na adresu predávajúceho. Vrátený tovar musí byť kompletný, nepoškodený a v neporušenom stave, pričom súčasťou zásielky je aj pôvodné balenie a označenie. Toto právo vyplýva z § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z.z.). Zákazník nemôže od zmluvy odstúpiť v prípadoch uvedených v § 12 ods. 5 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. Predávajúci vráti zákazníkovi cenu zaplatenú za tovar najneskôr do 15 dní odo dňa prijatia oznámenia o odstúpení od zmluvného vzťahu na adresu predávajúceho. Náklady na vrátenie tovaru znáša zákazník len v tom prípade, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol poškodený.

10. Záverečné ustanovenia

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami predaja a že s nimi súhlasí.

Identifikačné údaje: Alena Burdiliaková - AYATREND, Kresánkova 12, 841 05 Bratislava, IČO: 48199231
DIČ: 1024790426, zapísaný v Živ. reg.,OU Bratislava, č. živ. reg. 110-240636.

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. Box 5, 820 07  Bratislava 27, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom zverejnenia.